Tendències en les taxes d'incidència d'IAM

Es van estudiar les tendències en les taxes de mortalitat, la incidència, l’atac i la letalitat a 28 dies per IAM entre el 1990 i el 1999 en població de 35 a 74 anys de Girona. La taxa anual mitjana d’atac va ser de 258 (IC: 95%, 249-267) i de 55 (IC: 95%, 51-59) per 100.000 habitants per a homes i dones, respectivament.

La taxa de mortalitat va ser de 99 (IC: 95%, 93-104) per 100.000 homes i 25 (IC: 95%, 22-28) per 100.000 dones.

Les taxes d’atac, incidència i recurrència van disminuir significativament en homes de 35 a 64 anys durant el període 1990-1999, però no en els de 65 a 74 anys ni en les dones.

Tendències en les taxes d'incidència